neděle 2. května 2010

Beatles in Yiddish!


S'iz gi'ven a švere togedikke nacht
Ich hob gi'arbet vi a hunt
s'iz gi'ven a švere togedikke nacht
Ich darf šojn šlofn ganc gizunt
...
...ikh kume heym tsu dir dos vos du tust fun mir
-you know I feel alright
du veyst ikh arbet dale tot
tsu makhn gelt tsu koyf dir čačkes
zusamen khaye ven ikh her
du bist mayn neym du neymst dir di tsatske
ikh kume heym tsu dir dos vos du tust fun mir
-you know I feel alright
in der heym allsdings tsi ze zoy fanheym
in der heym lebe ikh freylakh zayn
si's givn a švere togedikhe nakht
ikh hob gearbet vi a hunt
si'z givn a švere togedikhe nakht
ikh dorf šon šlofn ganc gezunt
špil :-)
ikh kume heym tsu dir dos vos du tust fun mir
-you know I feel alright
in der heym allsdings tsi ze zoy fan heym
in der heym lebe ikh freylakh zayn!
ikh kume heym tsu dir dos vos du tust fun mir
-you know I feel alright
du veyst ikh fil alright.
 

2 komentáře:

 1. ...ikh kume heym tsu dir dos vos du tust fun mir
  -you know I feel alright
  du veyst ikh arbet dale tot
  tsu makhn gelt tsu koyf dir čačkes
  zusamen khaye ven ikh her
  du bist mayn neym du neymst dir di tsatske
  ikh kume heym tsu dir dos vos du tust fun mir
  -you know I feel alright
  in der heym allsdings tsi ze zoy fanheym
  in der heym lebe ikh freylakh zayn
  si's givn a švere togedikhe nakht
  ikh hob gearbet vi a hunt
  si'z givn a švere togedikhe nakht
  ikh dorf šon šlofn ganc gezunt
  špil :-)
  ikh kume heym tsu dir dos vos du tust fun mir
  -you know I feel alright
  in der heym allsdings tsi ze zoy fan heym
  in der heym lebe ikh freylakh zayn!
  ikh kume heym tsu dir dos vos du tust fun mir
  -you know I feel alright
  du veyst ikh fil alright.
  Hanka

  OdpovědětVymazat